คุณรู้หรือไม่? เรตติ้งภาพยนต์สำหรับเยาวชนมีกี่ประเภท

 

 

 

          เรตติ้งเยาวชน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 กำหนดประเภทภาพยนตร์ หรือเรตติ้ง 7 ประเภท สำหรับเยาวชนไว้ดังนี้

 

 

 

1. ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้ดู “ส” หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของชาติ ให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาสังคม ครอบครัว หรือคุณภาพชีวิต รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือประวัติศาสตร์ของชาติ

 

 

2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป “ท” หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาให้ความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน หรือให้ความบันเทิงทั่วไป

 

 

3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป “น 13+” หมายถึง ภาพยนตร์ที่ต้องไม่มีเนื้อหาที่น่ากลัวสยองขวัญ หรือแสดงการกระทำที่รุนแรง ทารุณ โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธ ซึ่งอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ แสดงวิธีการใช้ยาเสพติด เนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดศีลธรรมอันดี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม หยาบคายหรือลามก

 

 

4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป “น 15+” หมายถึง ภาพยนตร์ที่ต้องไม่มีเนื้อหาสยองขวัญ หรือแสดงการกระทำที่รุนแรง ทารุณ โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม แสดงพฤติกรรมทางเพศส่อไปในทางลามกอนาจาร แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธ ซึ่งอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ แสดงวิธีการใช้ยาเสพติด เนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดศีลธรรมอันดี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ

 

 

5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป “น 18+” หมายถึง ภาพยนตร์ที่ต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง หรือผู้อื่น แสดงวิธีการก่ออาชญากรรม หรือใช้อาวุธ และอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

 

 

6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู “ฉ 20-” หมายถึง ภาพยนตร์ที่ต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศหรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง หรือผู้อื่น แสดงวิธีการก่ออาชญากรรม หรือใช้อาวุธ ซึ่งอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ มีการแสดงวิธีการใช้ยาเสพติด มีเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดศีลธรรมอันดี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ

 

 

7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สาระสำคัญของเรื่องการเหยียดหยามศาสนา ไม่เคารพปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่เห็นอวัยวะเพศ ผู้สนใจรายละเอียดพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551

 

 

 

 

 

 

 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก :: รู้หรือไม่ จาก Msolution

รูปภาพ : sesori-koreanmovies.blogspot.com

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : www.cultrue.go.th

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Be Sociable, Share!
Tags: , ,